Roland Sigel

Roland Sigel, Prof. Dr.

Dekan

Exekutive Leitung der Fakultät / Finanzen / Bauten (Grossprojekte)

Dean

Executive management of the faculty / finances / buildings (major projects)

Tel.: +41 44 635 40 05

Anschrift: Anmeldung im Büro Y10 G26, Elvira Koller

Raumbezeichnung: Y10 G28

dekan@mnf.uzh.ch