Fakultätsleitung

 • Roland Sigel

  Roland Sigel, Prof. Dr.

  Dekan

  Exekutive Leitung der Fakultät / Finanzen / Bauten (Grossprojekte)

  Dean

  Executive management of the faculty / finances / buildings (major projects)

  Tel.: +41 44 635 40 05

  dekan@mnf.uzh.ch

  Mehr …

  cb68a94a-6c93-493c-8a94-be888f2b89bc
 • Stephan Neuhauss

  Stephan Neuhauss, Prof. Dr.

  Prodekan

  Forschung

  Vice Dean

  Research

  Tel.: +41 44 635 60 40

  stephan.neuhauss@imls.uzh.ch

  Mehr …

  ccef90b2-7d9a-46a6-8b29-5c6b9ce1cc15
 • Owen Petchey

  Owen Petchey, Prof. Dr.

  Prodekan

  Vice Dean

  Tel.: +41 44 63 54770

  owen.petchey@ieu.uzh.ch

  Mehr …

  97b61bbf-0e4c-42c2-8aa1-bd1fbbeceb90
 • Thierry Hennet

  Thierry Hennet, Prof. Dr.

  Studiendekan

  Vice Dean of Studies

  Tel.: +41 44 635 50 80

  studiendekan@mnf.uzh.ch

  Mehr …

  0586dc72-eda5-4268-8288-2b5a775c88d6
 • Elvira Koller

  Elvira Koller

  Assistentin des Dekans / Termine

  Dean's Assistant / Appointments

  Tel.: +41 44 635 40 06

  dekanat@mnf.uzh.ch

  Mehr …

  37221f38-a0bb-4c55-a50c-7555095a035e