Faculty Management

 • Roland Sigel

  Roland Sigel, Prof. Dr.

  Dekan

  Exekutive Leitung der Fakultät / Finanzen / Bauten (Grossprojekte)

  Dean

  Executive management of the faculty / finances / buildings (major projects)

  Phone: +41 44 635 40 05

  dekan@mnf.uzh.ch

  More …

  f5ce045d-3e77-46a7-a46c-031a646db715
 • Stephan Neuhauss

  Stephan Neuhauss, Prof. Dr.

  Prodekan

  Forschung

  Vice Dean

  Research

  Phone: +41 44 635 60 40

  stephan.neuhauss@imls.uzh.ch

  More …

  08e01072-7d7d-4c61-ae00-9c54b36e2ad9
 • Owen Petchey

  Owen Petchey, Prof. Dr.

  Prodekan

  Vice Dean

  Phone: +41 44 63 54770

  owen.petchey@ieu.uzh.ch

  More …

  91814373-3554-4ada-8178-43d1e642d17c
 • Thierry Hennet

  Thierry Hennet, Prof. Dr.

  Studiendekan

  Vice Dean of Studies

  Phone: +41 44 635 50 80

  studiendekan@mnf.uzh.ch

  More …

  85821263-4587-497a-8f21-4cf45e50e1b2
 • Elvira Koller

  Elvira Koller

  Assistentin des Dekans / Termine

  Dean's Assistant / Appointments

  Phone: +41 44 635 40 06

  dekanat@mnf.uzh.ch

  More …

  5b498901-bd4a-46d3-90e9-d093bc929cc1